کلیه اخبار جاری در این قسمت قرار دارد

برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده

مجمع عمومی و فوق العاده با حضور اکثریت پیمانکاران برق استان گیلان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ در سالن اجتماعات نظام مهندسی واقع در بلوار شهید انصاری برگزار گردید؛

تعداد کاندیدای هیئت مدیره ۱۰ نفر و بازرسین ۳ نفر که اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- آقای سالار طالبی

۲ آقای علیرضا روستا مقدم

۳-آقای سعید حجتی

۴- آقای محمد رسول رسولی

۵- آقای مرتضی بشرخواه

۶- آقای فرید اجری

۷- آقای سعید قلی پور

اعضا علی البدل هیئت مدیره:

۱- آقای عیسی قانع

۲_آقای علی عباسپور

بازرس اصلی:آقای حسن فلاح شجاعی و بازرسین علی البدل:آقای باقر ایلی و محمد جواد صبح زاهدی

طی جلسه ای که تشکیل میشود سمت اعضا نیز اعلام و بارگذاری می شود.