دسته: ویژه ها

نشست اعضای کانون کارفرمایی و حرفه گیلان

نشست اعضای کانون کارفرمایی وحرفه گیلان با دکتر اسحاقی معاون اقتصادی استانداری گیلان

در ابتدای جلسه مهندس رسول سماکچی رئیس هیأت مدیره کانون کارفرمایی، اعضا را معرفی و مسائل و مشکلات مورد بحث وبررسی قرار گرفت.این نشست صمیمی و تخصصی حدود ۳ ساعت طول کشید موارد مورد بحث و بررسی بطور مشروح بارگذاری خواهد شد.